Zostałeś oszukany
przez polityków ?

Zostałeś oszukany przez polityków ? Podziel się z nami swoją historią.
Skorzystaj z naszych mediów społecznościowych i dokumentuj składane przez polityków obietnice wyborcze.

dowiedz się więcej

dlaczego warto?

Ikonka dekoracyjna

Dlaczego warto
pozywać polityków.

Obietnice wyborcze składane przez polityków mogą zostać uznane za przyrzeczenie publiczne w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Zgodnie bowiem art. 919 §1 Kodeksu Cywilnego „kto przez ogłoszenie publiczne przyrzekł nagrodę za wykonanie oznaczonej czynności, obowiązany jest przyrzeczenia dotrzymać.”. Natomiast immunitet materialny, o którym mowa w art. 105 ust. 1 Konstytucji RP, jak również w art. 6 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora dotyczy tylko działalności wchodzącej w zakres sprawowania mandatu, a w żadnym z rozdziałów ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora odnoszących się do praw i obowiązków posłów i senatorów nie ujęto w zakresie wykonywania mandatu składania obietnic wyborczych (vide: rozdział III i IV ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora).

Biorąc więc w szczególności pod uwagę obecny stopień wprowadzania obywateli w błąd przez polityków jak również skalę niedotrzymywanych przez nich obietnic wyborczych, które powinny zostać uznane za przyrzeczenie publiczne w demokratycznym państwie prawnym, obywatele mogą skorzystać z instytucji przyrzeczenia publicznego, aby dochodzić swoich roszczeń z tytułu niezrealizowanych obietnic wyborczych. Polityk powinien być w tym wypadku traktowany tak samo jak każdy inny obywatel, w sytuacji w której przepisy prawa nie chronią polityków przed odpowiedzialnością za niezrealizowane obietnice wyborcze w ramach składanych przez nich przyrzeczeń publicznych. Szerzej na temat podstaw prawnych zobacz bezpłatny PROJEKT POZWU PRZECIWKO POLITYKOWI dostępny na naszej stronie.

O nas

DERC PAŁKA
Kancelaria Radców
Prawnych sc

to kancelaria, która specjalizuje się w sprawach trudnych.
Radca prawny doktor nauk prawnych Piotr Pałka odpowiedzialny za projekt www.pozwijpoltyka.pl będący wspólnikiem naszej Kancelarii posiada kilkunastoletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów w trakcie procesu legislacyjnego w Sejmie i Senacie. Na kanwie jego doświadczenia dostrzeżona została niewykorzystana dotychczas możliwość pozywania polityków za niezrealizowane obietnice wyborcze i zrodził się pomysł założenia portalu www.pozwijpolityka.pl .

 

W przypadku więc potrzeby skorzystania z profesjonalnej pomocy prawnej prosimy o kontakt pod adresem:

Pobierz bezpłatny
PROJEKT POZWU
PRZECIWKO POLITYKOWI

i ustal czy zostałeś oszukany przez polityków.

Opublikowany projekt pozwu przeciwko politykowi stanowi jedynie jego wstępną wersję, gdyż każdy przypadek przyrzeczenia publicznego wymaga odrębnej analizy przed samym wytoczeniem powództwa, a tym samym ostateczna treść pozwu może różnić się od tutaj zaprezentowanej, natomiast jego udostępnienie pozwoli wyjaśnić obywatelom, że istnieje możliwość pozywania polityków za niezrealizowane obietnice wyborcze.

pobierz pozew
Ikonka dekoracyjna

Akcja społeczna ,,pozwijpolityka.pl’’

- czyli jak zabezpieczyć dowody dla potrzeb przygotowania pozwu przeciwko politykowi.

Należy podać takie dowody, które uzasadniają nasze twierdzenia oraz wnioski. Odnośnie rzeczywistego zagłosowania na konkretnego kandydata oraz złożonej przez niego obietnicy wyborczej najlepiej podać dowód z nagrania video/dokumentacji zdjęciowej lub dowód z zeznań świadka, wówczas musimy podać jego imię i nazwisko oraz adres, na który ma zostać doręczone wezwanie. Jeśli chodzi o pozostałe roszczenia -szkodę i zadośćuczynienie – jeżeli występują, wówczas musimy dołączyć dowody które stanowią potwierdzenie dochodzonych kwot.

Media społecznościowe
– wymiana doświadczeń.

Zostałeś oszukany przez polityków ? Podziel się z nami swoją historią. Skorzystaj z naszych mediów społecznościowych i dokumentuj oraz komentuj składane przez polityków obietnice wyborcze.